Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Преференциални цени на електрическата енергия 2023 Евроамазон СЛ ЕООД   Р Е Ш Е Н И Е № Ц-13 от 30.06.2023 г. КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ: Определя, считано от 01.07.2023 г., преференциални цени, без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, както следва: Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана…
Read more