Договор за посредничество

Договор за посредничество

Договор за посредничество ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Днес .2023 г. в гр. между: “Евроамазон СЛ ЕООД”, със седалище и адрес на управление – гр София , п.к.1700 ул. Йордан Радичков 7А, вх А, ап.4, с ЕИК 207108646, представлявано от Стефан Георгиев Спасов, в качеството си на управител, тел. +359 894 83 51 66, е-mail:…
Read more