Форум

Брокер

[wpforo]

 

Форум

Прочетох общите условия на форума

Споразумение за посредничество (NCNDA)

Споразумение за НЕЗАОБИКАЛЯНЕ , НЕРАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (NCNDA)
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че договаращите се страни желаят да определят определени параметри на бъдещите правни задължения, са обвързани със задължение за поверителност по отношение на своите източници и контакти. Това задължение е в съответствие с Международната търговска камара. International Chamber of Commerce: ICC
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че клиентът желае да влезе в работни бизнес отношения за взаимна и обща изгода на страните по настоящото, включително техните филиали, дъщерни дружества, акционери, партньори, съвместни предприятия, търговски партньори и други свързани организации (наричани по-нататък „Съдружници“ ).
СЛЕДОВАТЕЛНО, като се имат предвид взаимните обещания, твърдения и завети тук и други добри и ценни съображения, чието получаване се потвърждава с настоящото, страните се споразумяват за следното:
1. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
A. Страните по никакъв начин няма да търсят, нито ще приемат какъвто и да е бизнес по какъвто и да е начин от източници или техни филиали, които източници са били предоставени чрез това споразумение, без изричното разрешение на страната, която е предоставила източника и,
Б. Страните ще поддържат пълна поверителност по отношение на бизнес източниците си и/или техните филиали и ще разкриват такива бизнес източници само на посочените страни съгласно изричното писмено разрешение на тази страна, която е предоставила източника и,
C. Че няма да участвуват в нито една от транзакциите, които страните желаят да сключат и извършат, доколкото са в състояние да уверят другия, че установените кодове на транзакции няма да бъдат засегнати.
Г. Че няма да разкриват имена, адреси, имейл адрес, телефонни номера и телефакс или телекс и други видове контакти от всяка страна на трети страни и че всяка от тях признава такива договори като изключителна собственост на съответните страни и те няма да влиза в преки преговори или сделки с такива договори, разкрити от другата страна.
Д. Д. Освен това се задължават да не влизат в бизнес сделки с банки, инвеститори, източници на средства или други органи, чиито имена са предоставени от една от страните, освен ако не е получено писмено разрешение от другата(ите) страна(и) .
Е.  Че няма значение дали информацията е получена от физическо или юридическо лице. Страните също се задължават да не използват трета страна за заобикаляне на тази клауза.
Ж. Че в случай на заобикаляне на настоящото Споразумение от която и да е страна, пряко или непряко, заобикалящата страна има право на законна парична санкция, равна на максималната услуга, която следва да реализира от такава транзакция, плюс всякакви и всички разходи, включително но не се ограничава до всички правни разходи и разноски, направени за възстановяване на загубените приходи.
З. Всички възнаграждения, облаги, бонуси, такси за участие и/или комисионни, получени в резултат на вноските на страните в Споразумението, свързани с всички транзакции, ще бъдат разпределени по взаимно съгласие.
I. Това Споразумение е валидно за всяка транзакция между страните тук и се урежда от приложимото право във всички страни от Британската общност, страните от Европейския съюз, българските съдилища или съгласно швейцарското законодателство в Цюрих, в случай на спор, арбитражът ще се прилагат законите на държавите.
J. Участвуващите страни, с настоящото приемат избраната юрисдикция като изключително място. Срокът на Споразумението е валиден за пет (5) години.

 

 

Позвъни