Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Брокер

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

Евроамазон СЛ ЕООД

 

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-13
от 30.06.2023 г.

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ:

Определя, считано от 01.07.2023 г., преференциални цени, без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, както следва:
Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 208,80 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 406 kWh/kWp.
Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 172,88 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 406 kWh/kWp.
ІІ. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез директно изгаряне на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство, определена с Решение № Ц-11 от 14.06.2017 г. на КЕВР – 310,13 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 50,01 лв./MWh, без ДДС.

Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и над 500 kW до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по- малко от 50 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 3 и т. 4, както следва:
Електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW – 535,64 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 275,52 лв./MWh, без ДДС.
Електрически централи с инсталирана мощност от 500 kW до 1500 kW – 504,90 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 244,78 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 5 – 462,15 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 202,03 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез термична газификация на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-1 от 28.01.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 6 – 361,00 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 100,88 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 1,5 MW до 5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 34 – 561,40 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 301,28 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 35 – 620,36 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 360,24 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци и отпадъци, от прочистване на гори и горско подрязване, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 37 – 361,99 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 101,87 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW и над 5 MW от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 27, т. 28 и т. 29, както следва:
Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 MW – 209,93 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 306,31 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 46,19 лв./MWh, без ДДС.
Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност над 5 MW – 138,44 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електроцентрали с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 35 – 629,52 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 369,40 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира цената на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 32 – 605,05 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 344,93 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира цената на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбинирано производство – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 37 – 403,18 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 143,06 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира цената на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбинирано производство – Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на КЕВР, в частта по т. 33 – 362,01 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 101,89 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира цената на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници чрез електрическа централа с инсталирана мощност над 5 MW, работеща с дървесни остатъци, биомаса получена от прочистване на гори, горско подрязване и др. дървесни отпадъци – Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на КЕВР, в частта по т. 25 – 149,65 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – Решение № Ц- 18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 16, т. 17 и т. 18, както следва:
Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 MW – 241,28 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 312,02 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 51,90 лв./MWh, без ДДС.
Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност над 5 MW – 149,61 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електроцентрали, с инсталирана мощност над 150 kW до 1 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински
субстанции – Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 22 – 605,50 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 345,38 лв./MWh, без ДДС.

Актуализира цената на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници за електроцентрали, с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-35 от 27.10.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 2 – 394,18 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 134,06 лв./MWh, без ДДС.
Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана електрическа мощност над  500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по- малко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-36 от 09.11.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 2 – 376,23 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 116,11 лв./MWh, без ДДС.
За повече информация влезте на официалния сайт на КЕВР и прочетете документа от там: res_c_13_23.pdf (dker.bg)

 

“За определяне на средногодишната производителност на ФтЕЦ са взети предвид
предоставените данни от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), с отчетна
информация за 2020 г. на средногодишна продължителност на работа на ФтЕЦ за Р
България, в размер на 1 380 часа. В тази връзка нетното специфично производство на
електрическа енергия за една година е в размер на 1 380 kWh/kWp.
Предвид изложеното, при използване на модул „Crystalline silicon” с инсталирана
мощност 1 kWp, годишното производство средно за Р България възлиза на 1 423 kWh/kWp
при оптимално ориентиране на фотоволтаичния модул към слънчевата радиация от 32˚,
което съответства на 1 380 kWh/kWp нетно специфично производство на електрическа
енергия за една година.
При определяне и/или актуализиране на преференциалните цени за производство на
електрическа енергия от ВИ, следва да се има предвид, че преференциалните цени за
производство на електрическа енергия от ВИ не отчитат конкретни стойности на
индивидуален инвестиционен проект, а осреднени такива, взети от официални източници
и отразяващи международния опит, както и придобития и изграден опит в страната.
Цените са определени чрез изчисляване на настоящата стойност на финансовите потоци,
получени чрез осреднени необходими приходи при по-долу посочените ценообразуващи
елементи. Цените са анюитетни за периода на задължително изкупуване на
електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници.

На база изложеното в общите принципи, стойностите на инвестиционните разходи за
ФтЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат
изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии, за новия ценови период са определени, като е приложен основен
размер на инвестицията от 1 050 евро/kWp, с отразено намаление на цената на
фотоволтаичните модули с 10,53% и при средни нетни пълни ефективни часове в размер
на 1 380 часа на база предоставената информация от АУЕР.
В допълнение към горното и на база служебно известна информация от оферти за
изграждане на подобен тип инсталации, по отношение на размера на инвестиционните
разходи са извършени изчисления, при които е отчетен, както международния опит, така и
придобития и изграден опит в страната. Същите са коригирани, като за групата ФтЕЦ до 5
kWp разходите са с 14,00% по-високи, спрямо тези за групата над 5 kWp до 30 kWp. В
резултат на това инвестиционните разходи за новия ценови период 01.07.2021 г. –
30.06.2022 г. са, както следва:
– за групата ФтЕЦ с обща инсталирана мощност до 5 kWp в размер на 939 евро/kWp;
– за групата ФтЕЦ с обща инсталирана мощност над 5 kWp до 30 kWp в размер на
808 евро/kWp.
2. Инфлация
За корекция на експлоатационните разходи, необходими за производство на
електрическа енергия от ВИ за целия период на задължително изкупуване на
електрическата енергия при образуването на цени за производители на електрическа
енергия от ВИ, е приложена прогнозна годишна инфлация от 2%.

Нормата на възвръщаемост е определена в съответствие с макроикономическата
среда и специфичните условия на регулиране на дружествата в размер на 7%.

Осреднено за Р България, средни нетни пълни ефективни часове в размер на 1
380 часа, което се равнява на 1 380 kWh/kWp нетно специфично производство (НСП).

Разходите за поддръжка в действащите цени на електрическата енергия,
произведена от ФтЕЦ, включват разходи за ремонти, материали, разходи за опазване на
околната среда и др., като за ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kWp представляват в
годишен план 3,5% от инвестиционните разходи, а за ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5
kWp до 30 kWp представляват 3,00% от инвестиционните разходи за целия петнадесет
годишен период на преференциални цени.

В тази връзка при определянето на преференциалната цена за изкупуване на
електрическата енергия, произведена от ФтЕЦ до 30 kWp е определен 15-годишен
амортизационен срок на активите, съответстващ на възприетия полезен живот на
активите, който съответства и на остатъка от преференциалния такъв.

I. Определяне на цената на електрическата енергия, ФтЕЦ с обща инсталирана
мощност до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху
покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната
мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии:
Техническите и икономическите параметри, които оказват влияние върху цената на
електрическата енергия произведена от ФтЕЦ, са следните:
1. Инвестиционни разходи на kWp в размер на:
− с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да
бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии – 1 837 лв./kWp;
− с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се
предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени
към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии – 1 580 лв./kWp;
2. Експлоатационни разходи – разходи за опазване на околна среда, материали и др.
разходи, свързани с производствения процес, в размер на:
− с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да
бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии – 49,98 лв./MWh;
− с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се
предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени
към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в
урбанизирани територии – 36,84 лв./MWh;
3. Полезен живот на активите – 15 години;
4. Инфлация на експлоатационните разходи – 2%;
5. Средно годишната продължителност на работа на централата е 1 380 часа, което
се равнява на 1 380 kWh/kWp нетно специфично производство;
6. Среднопретеглена норма на възвръщаемост – 7%.
Предвид горното, преференциалните цени на електрическата енергия,
произведена от ФтЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, които
се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на
присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими
имоти към тях в урбанизирани територии, са както следва:

Цена и елементи на цената лв./MWh
(без ДДС) %
ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kWp, монтирани на покриви и фасади
Цена, в т.ч. 193,33 100,00%
за експлоатационните разходи 49,68 25,70%
за разходи за амортизации 92,94 48,07%
за възвръщаемост 50,71 26,23%
ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 до 30 kWp, монтирани на покриви и
фасади
Цена, в т.ч. 160,11 100,00%
за експлоатационните разходи 36,62 22,88%
за разходи за амортизации 79,93 49,92%
за възвръщаемост 43,56 27,20%

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕМИИ по § 28, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ обн. ДВ,
бр. 9 от 2021 г.
Предвид определената до влизането в сила на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г
преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена, за енергийни
обекти с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW и определената за периода
01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена
от ВИ в зависимост от първичния енергиен източник, премиите са както следва:

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща
инсталирана мощност над 200 kWp до 1 000 kWp, изградени
върху покривни и фасадни конструкции на сгради за
производствени и складови дейности присъединени към
електропреносната или електроразпределителната мрежа в
урбанизирани територии  в  BGN
316,11  204,58
4.8. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана
мощност над 200 kWp до 10 000 kWp 237,05  125,52
4.9. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана
мощност над 10 000 kWp 236,26  124,73

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща
инсталирана мощност над 200 kWр до 1 000 kWр, изградени
върху покривни и фасадни конструкции на сгради за
производствени и складови дейности присъединени към
електропреносната или електроразпределителната мрежа в
урбанизирани територии
144,68  33,15
7.11. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана
мощност над 200 kWр до 10 000 kWр
134,03  22,50
7.12. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана
мощност над 10 000 kWр
131,36  19,83За повече информация :

 ДКЕВР

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
I. Определя, считано от 01.07.2021 г., преференциални цени, без ДДС, за
изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници,
както следва:
1. Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5
kWр включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и
фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа
сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 193,33
лв./MWh, при нетно специфично производство 1 380 kWh/kWp.
2. Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5
kWр до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху
покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната
мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 160,11
лв./MWh, при нетно специфично производство 1 380 kWh/kWp.
ІІ. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия,
произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, работещи
чрез директно изгаряне на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци,
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано
производство, определена с Решение № Ц-11 от 14.06.2017 г. на КЕВР – 294,01
лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 174,61 лв./MWh, без ДДС.
III. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия,
произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и
над 500 kW до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и
индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският

тор е не помалко от 50 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани
територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-24 от
30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 3 и т. 4, както следва:
1. Електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW – 497,40 лв./MWh
и определя премия за тази цена в размер на: 378,00 лв./MWh, без ДДС.
2. Електрически централи с инсталирана мощност от 500 kW до 1500 kW –
458,10 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 338,70 лв./MWh, без
ДДС.
IV. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия,
произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за
72
производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса
от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се предвижда
да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или
производствени зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 5 –
409,24 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 289,84 лв./MWh, без
ДДС.
V. Актуализира преференциалната цена на електрически централи с
инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез термична газификация на биомаса от
дървесина, получена от дървесни остатъци, от прочистване на гори, горско
подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-1 от
28.01.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 6 – 349,87 лв./MWh и определя премия за тази
цена в размер на: 230,47 лв./MWh, без ДДС.
VI. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия,
произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 1,5 MW до 5 MW,
работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински
субстанции – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 34 – 389,44
лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 270,04 лв./MWh, без ДДС.
VII. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5
MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински
субстанции, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в
частта по т. 35 – 454,06 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 334,66
лв./MWh, без ДДС.
VIII. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез
термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци и отпадъци, от
прочистване на гори и горско подрязване, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-13 от
01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 37 – 351,65 лв./MWh и определя премия за тази
цена в размер на: 232,25 лв./MWh, без ДДС.
IX. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW и над 5 MW
от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на
гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – Решение № Ц-19 от 28.06.2013
г. на КЕВР, в частта по т. 27, т. 28 и т. 29, както следва:
1. Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни
остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други
дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 MW – 206,54 лв./MWh и определя
премия за тази цена в размер на: 87,14 лв./MWh, без ДДС.
2. Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни
остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други
дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност до 5 MW –
295,02 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 175,62 лв./MWh, без
ДДС.
3. Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни
остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други
дървесни отпадъци с инсталирана мощност над 5 MW – 138,29 лв./MWh и определя
премия за тази цена в размер на: 18,89 лв./MWh, без ДДС.
73
X. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електроцентрали с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW,
работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински
субстанции, с комбинирано производство – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР,
в частта по т. 35 – 460,84 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 341,44
лв./MWh, без ДДС.
XI. Актуализира цената на електрическата енергия произведена от
електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW, работещи чрез
индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции –
Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 32 – 463,98 лв./MWh и
определя премия за тази цена в размер на: 344,58 лв./MWh, без ДДС.
XII. Актуализира цената на електрическата енергия произведена от
електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична
газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбинирано
производство – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 37 – 390,58
лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 271,18 лв./MWh, без ДДС.
XIII. Актуализира цената на електрическата енергия произведена от
електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична
газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбинирано
производство – Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на КЕВР, в частта по т. 33 – 360,42
лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 241,02 лв./MWh, без ДДС.
XIV. Актуализира цената на електрическата енергия произведена от
възобновяеми източници чрез електрическа централа с инсталирана мощност над 5
MW, работеща с дървесни остатъци, биомаса получена от прочистване на гори,
горско подрязване и др. дървесни отпадъци – Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на
КЕВР, в частта по т. 25 – 149,53 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер
на: 30,13 лв./MWh, без ДДС.
XV. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от
прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци –

Решение № Ц18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 16, т. 17 и т. 18, както следва:
1. Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни
остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други
дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 MW – 236,43 лв./MWh и определя
премия за тази цена в размер на: 117,03 лв./MWh, без ДДС.
2. Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци,
биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни
отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 300,91
лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 181,51 лв./MWh, без ДДС.
3. Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни
остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други
дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност над 5 MW –
149,49 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 30,09 лв./MWh, без ДДС.
XVI. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия
произведена от електроцентрали, с инсталирана мощност над 150 kW до 1 MW,
работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински
74
субстанции – Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 22 – 439,16
лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 319,76 лв./MWh, без ДДС.
XVII. Актуализира цената на електрическата енергия произведена от
възобновяеми източници за електроцентрали, с инсталирана мощност до 5 MW чрез
термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбиниран
цикъл – Решение № Ц-35 от 27.10.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 2 – 392,90 лв./MWh и
определя премия за тази цена в размер на: 273,50 лв./MWh, без ДДС.
XVIII. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия,
произведена от електрически централи с инсталирана електрическа мощност над
500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и
индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският

тор е не помалко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани
територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-36 от
09.11.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 2 – 352,02 лв./MWh и определя премия за тази
цена в размер на: 232,62 лв./MWh, без ДДС.

Повече

ДНЕВР

Преференциални цени на електрическата енергия 2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =

Позвъни