Договор за посредничество

Брокер

Договор за посредничество

Договор за посредничество

Договор за посредничество

ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес .2023 г. в гр. между:

“Евроамазон СЛ ЕООД”, със седалище и адрес на управление – гр София , п.к.1700
ул. Йордан Радичков 7А, вх А, ап.4, с ЕИК 207108646, представлявано от Стефан Георгиев Спасов, в качеството си на управител, тел. +359 894 83 51 66, е-mail: amazon@vetom.bg , info@evroamazon.com, представен чрез сайта www.evroamazon.com , наричано за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ или „БРОКЕР“, от една страна и

ФИРМА …………………………, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. ……………………., с ЕИК: ………………………, действащо под търговското наименование …………………………….. представлявано от ………………………. в качеството си на управител, тел.+359 …………………, е-mail: …………………………., наричано за краткост по-долу, наричан за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ или „КЛИЕНТ“, от друга страна,

БРОКЕРЪТ И КЛИЕНТЪТ наричани по-долу заедно „Страните“, надлежно представлявани и в дух на добра воля, действайки добросъвестно и следвайки взаимния си интерес, като взеха предвид, че в настоящия Договор следните думи и изрази ще имат определеното по-долу значение, а именно:

1. „Договорът/a“ представлява настоящия Договор за посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, определени в този Договор;

2. „Потенциален купувач/продавач” – това е физическо или юридическо лице, което е заинтересовано да сключи Сделка, с която да придобие/продаде недвижим/ите имот/и, посочени в настоящия Договор.

3. „Обектите” представляват обособени самостоятелни обекти, описани:

1. ПИ с идентификатор: ….. – площ…..кв. м.
2. ПИ с идентификатор: ……- площ ….кв. м.
3. ПИ с идентификатор: ……- площ ….кв. м.
4. ПИ с идентификатор: ……- площ ….кв. м.
5. ПИ с идентификатор: ……- площ ….кв. м.
6. ПИ с идентификатор: ……- площ ….кв. м.

4. „Сделка” означава: продажбата на който и да е от Обектите чрез сключване на предварителен и/или окончателен договор под формата на нотариален акт; Апорт на Обектите или акциите/дяловете на Дружеството или свързано с него лице в капитала на трето търговско дружество, което се придобива от Потенциалния купувач и/или свързано с него лице; Прехвърляне на търговското предприятие на собственика на Обектите и/или свързано с него лице; Преобразуване (вливане, сливане, разделяне или отделяне), което води до крайната цел по придобиване (пряко или непряко) на собствеността на Обектите; или всеки друг начин и/или правен способ, в резултат на който някой от Обектите се придобива от Потенциалния купувач или свързано с него лице. Във всички случаи е налице Сделка, ако същата се реализира и/или страна по Сделката е Свързано лице/а на КЛИЕНТА и/или на Потенциалния купувач.

5. „Свързани лица” – са тези лица, определени в §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, включително съдружниците и акционерите в акционерно дружество, както и тези лица, които са контролирани (по смисъла на §1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон) от Свързани лица по смисъла на настоящия договор.

СТРАНИТЕ СКЛЮЧИХА ТОЗИ ДОГОВОР И СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО

I. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА.

1. КЛИЕНТЪТ предоставя, а БРОКЕРЪТ приема правата за посредничество срещу възнаграждение при покупка/продажба на един или всички от следните недвижими имоти:

1. ПИ с идентификатор: ……- площ …..кв. м.
2. ПИ с идентификатор: ……- площ …..кв. м.
3. ПИ с идентификатор: ……- площ …..кв. м.
4. ПИ с идентификатор: ……- площ …..кв. м.
5. ПИ с идентификатор: ……- площ …..кв. м.
6. ПИ с идентификатор: ……- площ …..кв. м.

2. Извън предмета на Договора и срещу отделно възнаграждение, КЛИЕНТЪТ може да възложи на БРОКЕРА извършване на други отделни ад хок услуги, оформени като анекс към настоящия договор.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

1. Задължения на БРОКЕРА.
1.1. Да изпълнява задълженията си по този Договор своевременно, с грижата на добрия търговец и професионалист.
1.2. Да пази търговските тайни на КЛИЕНТА, които са му станали известни във връзка с изпълнението на Договора.
1.3. Незабавно да информира писмен или по електронен път, КЛИЕНТА относно промени или нова информация, която би могла да се окаже важна с оглед предмета на Договора.
1.4. Да организира огледи с клиенти на БРОКЕРА на продавача/купувача или с други лица, които имат насрещно предлагане за покупко-продажба.
1.5. Да организира преговори за сключване на покупко-продажбата, присъствено или чрез електронната мрежа (конферентни разговори или групи).
1.6. По писмено искане на КЛИЕНТА, да изготви предварителен договор и консултира КЛИЕНТА за документите, необходими за сключване на Сделка и изпълнение на формалностите, касаещи прехвърлянето на собствеността пред нотариус.
1.7. БРОКЕРЪТ няма право: да подписва договори или други документи от името и за сметка на КЛИЕНТА; да приема или да прави плащания или предложения; да задължава по какъвто и да е начин КЛИЕНТА спрямо трети лица; да предприема действия, които са извън нормалното посредничество и които не са уговорени в настоящия договор.

2. Права на БРОКЕРА:
2.1. БРОКЕРЪТ има право да получи договореното в раздел III от този Договор възнаграждение съгласно сроковете и условията, определени в този Договор.
2.2. БРОКЕРЪТ има право да възлага изпълнението на част от неговите задължения по този Договор на трети лица – подизпълнители, за предоставяне на услуги, сходни с услугите по настоящия Договор, като в този случай той е длъжен да осигури спазване на задължението за не разкриване на информация по този Договор и от страна на ангажираните от него трети лица – подизпълнители.
2.3. БРОКЕРЪТ няма право да разкрива каквато и да е конфиденциална информация, която му е станала известна по време на изпълнението на Договора на трети лица, освен в случаите, когато между тях е сключен договор за конфиденциалност.
3. Задължения на КЛИЕНТА:
3.1. Да предостави изключителни права на БРОКЕРА относно покупката на описаните в т.I.1. от настоящия Договор недвижими имоти с оглед организиране на покупката и гарантиране интересите на Страните по Договора;
3.2. Да предостави на БРОКЕРА копия от всички документи, необходими за покупката на оферирания имот.
3.3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави необходимата информация на БРОКЕРА във връзка с изпълнението на този Договор;
3.4. Да съдейства на БРОКЕРА за извършване на огледи, за което подписва протоколи, както и за осигуряване на необходимите документи за сделка.
3.5. Да уведомява незабавно БРОКЕРА при промяна в оферираната цена или други условия по офертата.
3.6. КЛИЕНТЪТ е длъжен в срока на този договор съгласно описаните в Приложение № 1 към настоящия Договор недвижими имоти, да не води директни преговори с продавача на описаните в т.I.1. поземлени имоти, без посредничеството на БРОКЕРА.
3.7. Да заплати на БРОКЕРА посредническо възнаграждение /комисионна/, в размера, при условията и сроковете съгласно този Договор. При забава в плащането КЛИЕНТЪТ дължи на БРОКЕРА обичайната неустойка по този Договор.
3.8. Да не осъществява преки контакти с лица /брокери, агенти, собственици на имоти и продавача/, които са участвали в огледи или преговори, организирани от БРОКЕРА, както и да не сключва сделки за покупко-продажба с тези лица за недвижимите имоти, предмет на огледите или преговорите, без посредничеството на БРОКЕРА.
3.9. Да не съобщава на трети лица информация /оферти и контакти/, получена от БРОКЕРА в изпълнение на този договор.

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ.

1. БРОКЕРЪТ осъществява за своя сметка разходите по посредничеството на офертата на КЛИЕНТА, както и за извършените огледи и срещи.
2. КЛИЕНТЪТ заплаща за своя сметка всички необходими разходи, данъци и такси, свързани със сключването на сделката с имота.
3. КЛИЕНТЪТ дължи на БРОКЕРА посредническо възнаграждение /комисионна/ при Сделка, съгласно условията на настоящия Договор, за всеки един или всички самостоятелни обекти, цитирани в Приложение №1, в следния размер: EUR (евро) без начислен ДДС;
4. Срещу получената комисионна, БРОКЕРЪТ издава фактура.
5. Размерът на комисионната може да бъде променен в случай, че реалната цена на Сделката е различна от оферираната, ако това е посочено в Анекс към настоящия договор, подписан и от двете Страни.
6. Дължимото възнаграждение на БРОКЕРА се заплаща:
6.1. При сключване на договор покупко-продажба или какъвто и да е друг вид Сделка – в деня на изповядване на сделката по нотариален ред.
7. С подписването на настоящия Договор, Страните се съгласяват, че БРОКЕРЪТ ще получи възнаграждението по следната банкова сметка, а именно:

Банка: Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG50FINV 9150*******
BIC: FINVBGSF
Титуляр на банковата сметка: ЕВРОАМАЗОН СЛ ЕООД

8. БРОКЕРЪТ има право на уговореното възнаграждение и при условията в настоящия Договор, в това число при сключване на всякакъв вид Сделка, включително чрез покупко-продажба на недвижим имот, описан в Приложение № 1 към настоящия Договор, или по какъвто и да е друг начин, която да доведе до краен резултат придобиването на недвижим имот описан в т.I.1. от страна на Потенциален продавач или свързано с него лице, като възнаграждението на БРОКЕРА се изплаща от КЛИЕНТА най-късно в 3-дневен срок от датата на заплащане на продажната цена от КЛИЕНТА.
9. БРОКЕРЪТ има право да получи половината от внесения стоп-депозит и от размера на внесеното капаро по предварителен договор от другата страна по неосъществена сделка, когато е предвидено, че стоп-депозитът или капарото остават в полза на КЛИЕНТА.
10. КЛИЕНТЪТ дължи на БРОКЕРА посредническо възнаграждение /комисионна/, включително и в случаите, когато Обектът е бил предложен на КЛИЕНТА и последният е сключил сделката, без да потърси съдействието на БРОКЕРА за последващите процедури по реализацията ѝ в размера предвиден в раздел III, т.3.
11. Отказът на КЛИЕНТА от гарантираното с настоящия Договор обслужване, осигурено от БРОКЕРА не е повод за намаляване или неплащане на възнаграждението по Договора, съобразно сроковете и условията, предвидени в този Договор. Същото се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване от двете Страни и има срок на действие 12 /дванадесет/ месеца. След изтичането му, Договорът се подновява автоматично за същия период.
2. Договорът може да бъде прекратен по всяко време по взаимно съгласие, изразено писмено или с едномесечно писмено предизвестие от всяка от Страните, но след изтичането на първоначалния срок по т. 1 на този раздел.
3. В случай, че Страните по този Договор са влезли в реални взаимоотношения по сключване на Предварителен договор за покупко-продажба и/или Окончателен договор за покупко-продажба, включително подписан договор за Конфиденциалност, то този Договор ще се счита за автоматично подновен за срока, необходим за финализиране на Сделката.
4. В случай, че КЛИЕНТЪТ подпише Договор за покупко-продажба с Продавач/купувач, предложен от БРОКЕРА, след прекратяване на този Договор, но при всички случаи в срок от 24 (двадесет и четири) месеца след прекратяването, КЛИЕНТЪТ ще дължи на БРОКЕРА заплащане на уговореното възнаграждение в този Договор. Настоящото задължение запазва действието си независимо от прекратяване на настоящия Договор.

Договор за посредничество

V. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА.

1. КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в следните случаи:
1.1. Ако КЛИЕНТЪТ осъществи прикрита сделка със съконтрагент, предложен от БРОКЕРА или наруши задълженията си по раздел II, т. 3.4. и т. 3.8. от настоящия Договор и реализира по какъвто и да е начин Сделка без посредничеството на БРОКЕРА, дължи неустойка в размер на 40 000 EUR /четиридесет хиляди евро/ без начислен ДДС. Съответната сума е изискуема от датата на нотариалното оформяне на сделка за покупко-продажба при посочените в настоящата точка условия на недвижимия имот;
2. В случай, че КЛИЕНТЪТ забави плащането на възнаграждението на БРОКЕРА по този Договор, както е определено по-горе, с повече от 10 /десет/ календарни дни, считано от датата, на която съответната сума е станала дължима, то КЛИЕНТЪТ дължи на БРОКЕРА неустойка в размер на 1% (един процент) на ден върху дължимата и неплатена сума, но не повече от 30% (тридесет процента), считано от датата на падежа до датата на окончателното ѝ заплащане.

VI. ДРУГИ УГОВОРКИ.

1. В случай, че дадените декларации са неистински и/или заблуждаващи, КЛИЕНТЪТ отговаря за вреди съгласно общите правила на гражданското и търговското законодателство.
2. БРОКЕРЪТ няма да бъде отговорен за информацията и истинността на документите, предоставени от КЛИЕНТА или от другата страна.
3. КЛИЕНТЪТ и другата страна по предварителния договор или по сключения договор за прехвърляне/учредяване на вещни права или наем директно уреждат отношенията си във връзка с поетите насрещни задължения по тях, за изпълнението на които БРОКЕРЪТ не носи отговорност.
4. БРОКЕРЪТ и КЛИЕНТЪТ няма да разпространяват информация, която са получили в изпълнение на този договор, освен в случаите, предвидени в нормативните актове. Страните ще пазят като конфиденциална документацията и информацията, разменена между тях във връзка с изпълнение на настоящия Договор и никоя от Страните няма право да разкрива каквато и да е конфиденциална информация на трети лица. Настоящото задължение запазва действието си независимо от прекратяване на настоящия Договор.
5. БРОКЕРЪТ ще уведомява КЛИЕНТА ако самият той е насрещна страна по сделката или че е посредник и на другата страна, като при сключване на сделка в такива случаи не се променя задължението на КЛИЕНТА за заплащане на уговорената с този договор комисионна.
6. КЛИЕНТЪТ дава съгласието си БРОКЕРЪТ да предоставя на брокер на другата страна по сделката, с която се водят преговори, копия от документите, необходими за сключване на предварителен и окончателен договор по сделката.
7. КЛИЕНТЪТ при необходимост ще представя и допълнителни документи и справки извън минимално необходимите съгласно закона за сключване на съответния вид сделка, доколкото същите са поискани от другата страна с оглед намаляване на рисковете по сделката.
8. КЛИЕНТЪТ декларира, че БРОКЕРЪТ му е предоставил информацията по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Същата се съдържа в политиката за обработка на лични данни, която е кратка, прозрачна, на лесен и прост език и е разбираема за КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ дава свободно изричното си съгласие БРОКЕРЪТ да обработва личните му данни, които му предоставя и/или БРОКЕРЪТ се снабдява с тях по законов начин при условията на политиката за обработка на лични данни описана по-горе.

Договор за посредничество

9. КЛИЕНТЪТ е информиран от БРОКЕРА за изискванията при разплащания съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой и Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и на съответните изисквания, които следва да бъдат спазени съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари и на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.
10. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА и/или Потенциален продавач по сключени с негово съдействие договори, както и за предоставена невярна информация от КЛИЕНТА и/или Потенциален продавач във връзка със сключваните договори. С извършваната посредническа дейност по този Договор БРОКЕРЪТ не обещава действия на трети лица.
11. Страните ще се уведомяват за всяка промяна в данните, посочени в договора, както и на определените представители, като в противен случай промяната е не противопоставима на другата страна.
12. Съобщения, свързани с промяна на данни по договора, неговото действие/прекратяване, анекси и други се правят в писмена форма и/или електронен път единствено между страните по този договор.
13. За улесняване изпълнението на този договор, изразяващо се в: извършване на огледи, промяна на оферирана цена, подписване на протоколи за огледи или други условия, посочени в Офертата, страните определят следните представители:

– на КЛИЕНТА: …………………………………………………………………………………………………………
тел., моб.тел. ………………………………………, е-mail ………………………………………………………..;

– на БРОКЕРА: АГЕНТ по недвижими имоти: инж.Стефан Спасов
тел., моб.тел. +359 894 83 51 66, е-mail: info@evroamazon.com

14. Всякакви спорове или неразбирателство възникнали между страните във връзка с този договор ще се решават чрез преговори съгласно разпоредбите на българското законодателство. Постигнатите споразумения ще бъдат оформени писмено и ще се считат за неразделна част от настоящия договор.
15. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
16. Този договор се сключи в два еднообразни екземпляра: един за КЛИЕНТА и един за БРОКЕРА, всяка от страниците на който са подписани от двете страни. Недействителни са всякакви зачерквания, корекции и допълнения върху текста на договора, освен ако не са парафирани от двете страни.

За Брокера: …………………………………………………………………………………………………………………………….
/име презиме фамилия, подпис, печат/
За Клиента:…………………………………………………………………………………………………………………………….
/име презиме фамилия, подпис, печат/

 

За получаване на копие от образеца на този договор с цел подписване от клиент, моля изпратете запитване на имейл:

info@evroamazon.com

 

Контакти

 

Договор за посредничество

 

Позвъни