Брокер имоти

Брокер имоти

За контакти на имейл или  по телефона!

 

Какво е Брокер недвижими имоти?

Брокерът на  пазарите на недвижими имоти, представлява индивид
или организация, която предлага на пазара от името на поръчител и
срещу което получава комисионна.

 По отношение на брокерите на  пазарите на
недвижими имоти могат да включват широк
набор от дейности.
В по-широк смисъл, брокер може да
бъде всяка компания или индивид, които действат като
представител на клиента си, срещу което се начислява комисионна.
Най-типичен пример в този случай могат да бъдат брокерите на нед-
вижими имоти, на които се заплащапосредничеството при сключване
на сделка или финализиране на договор за прокупко-продажба на имот,
като обикновено тяхната комисионна, е процент от стойността на целия
контракт.

Брокер имоти

 Когато брокерът предлага само сключването на сделки,
той се нарича дисконтен брокер, в друг случай брокерът
може да предлага пълна гама от услуги.
Сред основните ползи на брокера е възможността
да се използва пазарът на недвижими имоти и
за извършване на инвестиции.

Така,че макар в миналото това да е било инвестиционна алтернатива,
достъпна за малцина, поради високите комисионни на брокерите,
днес онлайн брокерските къщи предлагат извършването на
същата услуга срещу значително по-ниско възнаграждение,
което отвори пазарите за недвижими имоти
за много по-широк кръг от инвеститори клиенти.

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:
А. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
Б. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
В. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
Г. Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
Д.Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
Е. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински
(само за сделки с дворно място, издава се от отдел “Общинска собственост”);
Ж. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план
(необходимо е само при положение, че в имота е извършено
строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
З. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето,
посочено в документа за собственост е починало);
Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства
при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
И. Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт,
акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и др.

Повече полезни съвети при сделките 

 

Комисионна, средно 3% процента от стойността на целия контракт.

 

Позвъни